Устав

НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” е доброволна, неполитическа, патриотична и културно-просветна общност на граждани, проявяващи интереси към издирването, съхраняването и популяризирането на изворите на националното ни достойнство и самочувствие.
(2) Сдружението се самоопределя като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
(3) Наименованието на сдружението може да се изписва и на латиница: “NATIONAL ALLIANCE EDINENIE”.

II. ЦЕЛ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2 (1) Основните цели на сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” са:

 • обединяване и насочване дейността на организации с патриотичен характер, за поддържане и развиване на националното ни достойнство и самочувствие;
 • формиране на единен подход за повишаване ефективността на организираните и провежданите патриотични обществени мероприятия.
  (2) Те се постигат със следните средства:
  а) провеждане на мероприятия с високо патриотично съдържание и оказване на възпитателно въздействие върху всички слоеве от населението, за издирване, съхраняване и популяризиране на изворите на националното ни достойнство и самочувствие;
  б) тясно сътрудничество с национални и регионални музеи, галерии, издателства и електронни медии и взаимно участие в изложби, експозиции, издаване на литература и осъществяване на предавания с патриотичен характер;
  в) осъществяване на взаимодействие с всички държавни и обществени институции, организации и личности, организиращи и провеждащи различни мероприятия с патриотично съдържание;
  г) сътрудничество с научни институти и звена, извършващи изследвания в областта на военната и полицейската история и осъществяващи дейности по патриотичното възпитание;
  д) осъществяване на тясно взаимодействие с Министерствата на културата, на образованието и науката по отношение на военно-патриотичното възпитание на младото поколение;
  е) установяване и поддържане на връзки със сродни организации в чужбина;
  ж) организиране и участие в национални и регионални възстановки на важни исторически събития от националната ни история;
  з) отпечатване на свои издания, помощни и рекламни материали;
  и) колекциониране и обмен на предмети с културно-историческа стойност, които не са забранени от закона (елементи на наградната система, оръжия, униформи, вещи и документи), както и организиране и участие в международни, национални и регионални изложби;
  й) оказване на помощ на различни институции при Усъвършенстване на правно-нормативната уредба по предмета на своята дейност;
  к) даване на експертни становища и за историческата стойност на хладни и огенстрелни оръжия и техните копия, предмети, снимки, литература, документи и картини, свързани с културно-историческото ни наследство;
  л) осъществяване на взаимодействие с МВР, Министерството на отбраната и военно-патриотичните съюзи и организации, по отношение на издирването, съхраняването и популяризирането на изворите на национално достойнство и самочувствие и по военно-патриотичното възпитание;
  м) организиране и участие в изграждането и поддържането на паметници, свързани с националната ни история;
  н) участие в международни и национални проекти и програми, за изпълнение на основните цели на сдружението;
  о) издирване, съхраняване и развиване на българските национални традиции и обичаи, приложното изкуство и майсторството на художествените занаяти.

Чл. 3 Основният предмет на дейност на “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” е провеждане на културно-просветна дейност за издирването, съхраняването и популяризирането на изворите на националното ни достойнство и самочувствие.

Чл. 4 За учредяване на сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” са необходими най-малко 15 члена. Неговата дейност се осъществява според Устава и изискванията на законите в страната.

Чл. 5 (1) Седалището и адресът на управление на сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” е гр. София, район Връбница, ж.к. Връбница, бл. 632, вх. В, ап. 6.
(2) Сдружението се ръководи от Управителен съвет на сдружението (УСС) и се представлява и задължава с подписа на председателя на Управителния съвет на сдружението.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 6 (1) Член на сдружението “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” може да бъде всеки гражданин, който има интереси към издирването, съхраняването и популяризирането на изворите на националното ни достойнство и самочувствие, признава и спазва Устава и плаща редовно членски внос.
(2) В сдружението могат да членуват колективно юридически лица, осъществяващи дейности с патриотичен характер. Взаимоотношенията им със сдружението се уреждат с устройствени правила, утвърдени от Общото събрание на сдружението. Кандидатите-юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.
(4) Сдружение “Национален съюз ЕДИНЕНИЕ” може да бъде колективен (асоцииран) член на обществени, неполитически организации в страната и чужбина, с решение на общото му събрание.

Чл. 7 (1) Желаещите да членуват в сдружението, се приемат от Управителния съвет на основание на подадената от тях молба. Решаването на молбите се извършва в срок от два месеца. Отказите се обжалват пред Общото събрание на сдружението.
(2 ) Членството в сдружението се прекратява:

 1. с едностранно волеизявление до ръководството на сдружението;
 2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. с изключването;
 4. с прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
 5. при отпадане.
  (3) Освобождаването на членовете на сдружението става от Управителния съвет по молба на заинтересования или по предложение на председателя на Управителния съвет с мотивировка. При прекратяване на членството, сдружението не дължи връщане на направените вноски.
  (4) Член на сдружението може да бъде изключен от Управителния съвет по предложение на управителя на клона по месточленуване ако:
  а) системно не изпълнява задълженията си съгласно Устава;
  б) не заплаща годишния си членски внос, без уважителни причини;
  в) уронва доброто име на сдружението, което прави по-нататъшното му членство несъвместимо.
  (5) Решението за прекратяване на членството и за изключването на членове, може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението.

Чл. 10 (1) Всеки член на сдружението има право:
а) да избира и да бъде избиран в ръководните органи на сдружението;
б) да бъде информиран за дейността на сдружението;
в) да упражнява лично правото си на един глас в Общото събрание;
г) да участва във всички прояви на сдружението;
д) да използва материалната база на сдружението;
е) да прави предложения.
(2) Колективните членове участват със свои упълномощени представители с право на глас в Общото събрание.

Чл. 11 (1) Всеки член на сдружението е длъжен да участва според възможностите и интересите си в организираните мероприятия, да спазва Устава и да изпълнява решенията на ръководните органи, както и да заплаща редовно членския си внос до 30 април на текущата година.
(2) За активна дейност, членовете на сдружението, се поощряват с морални и материални награди по решение на Управителния съвет, съгласно статут, утвърден от Общото събрание на сдружението.

Чл. 12 (1) С решение на Управителния съвет, изявени лица, с доказан принос към предмета на дейността на сдружението, могат да бъдат обявявани за почетни членове. Същите получават диплом за почетен член.
(2) С решение на Общото събрание, изявени лица, с доказан дългогодишен принос към предмета на дейността на сдружението, могат да бъдат обявявани за почетни председатели. Същите получават диплом за почетен председател.
(3) Лицата по ал. 1 и 2, имат право да участват в Общото събрание на сдружението и не плащат членски внос.

IV. КЛОНОВЕ

Чл. 13 Сдружението “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” може да има клонове. Общото събрание на сдружението взема решения за откриване и закриване на клоновете.

Чл. 14 Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

Чл. 15 На вписване в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел по седалището на клона подлежат следните обстоятелства:

 1. наименованието, седалището и адресът на сдружението;
 2. седалището и адресът на клона
 3. управителят на клона, както и предвидените ограничения на правомощията и представителната му власт
  На вписване подлежат и промените в обстоятелствата по ал. 1, 2 и 3.

V. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 16 Ръководни органи на сдружението “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” са:
а) Общо събрание на сдружението (ОСС);
б) Управителен съвет на сдружението (УСС);
в) Председател на Управителния съвет на сдружението;
г) Контролно-ревизионна комисия (КРК).

Чл. 17 (1) В ОСС участват всички членове на сдружението или делегати, избрани по определени квоти от клоновете. Членовете на УСС и КРК на сдружението, както и управителите на клонове участват по право извън определената квота за клоновете;
(2 ) Общото събрание:

 1. изменя и допълва Устава
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на УСС, на КРК и техните председатели;
 4. приема и изключва членове;
 5. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. взема решение за участие в други организации;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на сдружението;
 8. приема основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 9. приема бюджета на сдружението;
 10. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос и на допълнителните вноски;
 11. приема отчета за дейността на УСС и освобождава от отговорност неговите членове;
 12. отменя решения на други органи на сдружението, които противоречат на Законите, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 13. взема и други решения, предвидени в Устава
  (3) ОСС се счита за законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от всички членове на сдружението или на избраните делегати. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото членове или делегати да се явят;
  (4) ОСС се свиква ежегодно от УСС, а в извънредни случаи – по искане на УСС или писмена молба, подписана най-малко от една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Ако в последния случай, УСС в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на ОСС, то се свиква от съда по седалището на сдружението с писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.
  (5) ОСС се свиква на отчетно-изборна сесия на три години;
  (6) Поканата трябва да съдържа дневния ред, часа и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден. По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
  (7) Решенията на ОСС на сдружението се вземат с обикновено мнозинство, а за изменения и допълнения на Устава, за прекратяване на дейността на сдружението или за сливане с други организации – квалифицирано мнозинство от две трети;
  (8) ОСС избира УСС от не по-малко от седем члена и КРК не по-малко от трима члена. ОСС избира отделно Председател на Управителния съвет на сдружението (УСС) и председател на контрално-ревизионната комисия (КРК).
  (9) Решенията на ОСС, които противоречат на Устава и законите на страната се отменят по законен ред;
  (10) Всеки член на ОСС има право на един глас;
  (11) Член на ОСС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия- до четвърта степен, или по сватовство- до втора степен включително и отнасящи се до юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
  (12) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОСС въз основа на писмени пълномощни, които се представят на мандатната комисия преди започване на събранието. Преупълномощаване не се допуска

Чл. 18 (1) Управителният съвет на сдружението:

 1. представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Законите и Устава;
 4. подготвя и внася в ОСС проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в ОСС отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 7. определя адреса на сдружението;
 8. взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава.
  (2) УСС провежда заседания не по-рядко от веднъж на три месеца. Той може да взема решения, ако присъстват повече от половината от членовете му. Заседанията се свикват и ръководят от председателя, а при отсъствие, от зам. председателя или определен от председателя член. Председателят е длъжен да свика УСС и при писмено искане на една трета от членовете на УСС. Решенията се вземат с мнозинство от присъствуващите, а тези за определяне на ликвидатор на сдружението, разпореждане с имуществото и определянето на реда и организирането на дейността на сдружението, с мнозинство от всички членове на УСС.
  (3) УСС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.
  (4) Новоизбраният УСС избира зам. председател и секретар на своето първо заседание.
  (5) Член на УСС и КРК може да бъде отзован от състава им по решение на ОСС и преди изтичане на неговия мандат.

Чл. 19 КРК на сдружението е орган на ОСС. Тя проверява ежегодно организационната, финансовата и административно-деловодната дейност на сдружението и на неговите клонове. За резултатите съставя протокол, с който се запознава УСС и ОСС. При констатиране на нарушения, уведомява компетентните органи. Председателят на КРК има право да участва на заседанията на УСС с право на глас.

VI. СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВА

Чл. 20 Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” набира средства за своята дейност от:
а) встъпителен и годишен членски внос;
б) допълнителни целеви вноски;
в) колективен членски внос на обществени организации, членуващи в сдружението, определени по взаимно споразумение;
г) отчисления от членски внос от клоновете, по размер определен от ОСС;
в) дарения, завещания и спонсорство;
е) допълнителна стопанска дейност, съгласно чл. 21, ал. 2 от Устава.

Чл. 21 Средствата на сдружението се изразходват по предназначение, съгласно бюджета и финансовата наредба, утвърдени от ОСС.

Чл. 22 (1) Сдружението може да притежава движимо и недвижимо имущество, необходими за дейността му, което е бездялово и включва вещи и вещни права, както и такива върху продукти- интелектуална собственост, придобити от сдружението.
(2) Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, като издава свои печатни или електронни издания, изготвя рекламни материали за обществените си изяви и за популяризиране на дейността си, организира и участва във възстановки на исторически събития и спектакли, участие в международни и национални проекти и програми, извършва реставрации и художествена обработка на предмети от бита, както и извършва експертна и консултантска дейност, а приходите се използват за постигане на определените в Устава цели. Стопанската дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регламентиращи съответния вид стопанска дейност. Сдружението не разпределя печалба.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23 Сдружението има свой печат, единна членска карта, емблема, знаме, девиз, печатни или електронни издания, които се утвърждават от ОСС.

Чл. 24 (1) Печатът на сдружението е кръгъл с надпис “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” гр. София. В средата е изобразена емблемата на сдружението.
(2) Печатите на клоновете повтарят дружествения печат, с добавка “КЛОН”, и наименованието на населеното място.

Чл. 25 Членската карта съдържа трите имена и ЕГН на члена на сдружението, печата и подписа на председателя на УСС. В нея се отразява плащането на членски внос с подпис и печат на сдружението.

Чл. 26 (1) Емблемата на сдружението представлява ромб, с диагонали разположени по вертикалната и хоризонталната ос. В средата му има кръгъл медальон с изображение на изправен златен коронован лъв, върху цветния фон на националния трибагреник. От медальона към периферията на емблемата, излизат 52 разпръсващи се лъча. Под медальона са разположени два кръстосани златни меча с остриетата нагоре, пресечени от медальона.
(2) Емблемата се използва като запазен знак и символ на сдружението.
(3) Знамето на сдружението е двулицево в зелен цвят. В центъра му е разположен кръгъл бял медальон, от който излизат четири червени участъка с формата на пресечни триъгълници към краищата на знамето. В медальона е разположена емблемата на сдружението. Над горната страна на медальона има надпис “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ”, а под долната “ЕДИНЕНИЕ”. На гърба на знамето над медальона има надпис “ЕДИНЕНИЕТО Е СИЛА”. Под медальона е изписана годината на учредяване на сдружението ”2007”.
(4) Клоновете имат право на самостоятелно знаме, което по форма е еднакво с формата на знамето на сдружението, със задължително изображение на емблемата на сдружението и надпис: “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ”, с добавка “клон” и наименованието на населеното място.
(5) Националният съюз и клоновете му създават представителни дружини с исторически униформи, с които участват в мероприятия с международно, национално и регионално значение, по установен Правилник, утвърден от УСС.

Чл. 27 Националният съюз има девиз “ЕДИНЕНИЕТО Е СИЛА”.

Чл. 28 Печатните или електронните издания служат за отразяване и популяризиране дейността на Сдружението.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 29 “НАЦИОНАЛEН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” се създава за неопределено време.

Чл. 30 (1) Дейността на сдружението се прекратява:

 1. с решение на Общото събрание;
 2. с решение на Окръжния съд по седалището на дружеството, когато:
  а) извършва дейност, която противоречи на Конституцията на Законите и на добрите нрави;
  б) е обявено в несъстоятелност .
  (2) При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация от УСС или определено от него лице. Ликвидаторът може да се определи и от Окръжния съд по местоседалището, а относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.
  (3) За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните му правила.
  (4) При ликвидация, ако ОСС не е взело решение за разпределение на имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът взема съответното решение.
  (5) Ако не съществуват лица, на които се разпределя имуществото, същото преминава върху общината по седалището на сдружението. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното сдружение.
  (6) Имуществото, придобито при ликвидация на сдружението, не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, извън кръга на лицата по ал. 5 с изключение на дължимото им възнаграждение.
  (6) След разпределение на имуществото, ликвидаторът е длъжен да поиска заличаването на сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ”от окръжния съд по седалището.

Настоящият Устав е приет на Учредителното събрание на Сдружение “НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ” в музея на МВР, гр. София ул. Лавеле № 30.