Сдружение “Национален съюз Едниение” има клонове в цялата страна. Общото събрание на сдружението взема решения за откривани и закриване на клонове. Управителят на клона представлява сдружението за дейността на клона.

Структура и състав на сдружение „НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ ЕДИНЕНИЕ“:

Ръководни органи на Сдружение “Национален съюз Единение”

 • Общо събрание на сдружението (ОСС)
 • Управителен съвет на сдружението (УСС)
 • Председател на Управителния съвет на сдружението
 • Контролно-ревизионна комисия (КРК)

Управителен съвет на сдружението

 • доц. д-р инж. Георги Маринов Маринов – председател
 • полк. доц. д-р инж. Зарко Иванов Здравков
 • Любомир Петров Ласков – секретар, координатор 

Членове на Управителния съвет

 • доц. д-р инж. ик. Валентина Стефанова Николова
 • маестро Георги Андреев Андреев
 • инж. Звездомир Ганчев Каменарски
 • д-р Владимир Георгиев Генчев
 • инж. Тихомир Вълчев Генов
 • Ивайло Цветанов Иванов

Права, задължения и отговорности на Управителния съвет

 Управителният съвет:
1. Представлява сдружението и определя обема на представителната власт на отделни негови членове
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание на сдружението (ОСС)
3. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на Законите и Устава
4. Подготвя и внася в ОСС проект за бюджет
5. Подготвя и внася в ОСС отчет за дейността на сдружението
6. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това
7. Определя адреса на сдружението
8. Взема решения по всички въпроси, които по Закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган
9. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава

Контролно – ревизионна комисия:             

 • Емил Цветанов Иванов – председател 
 • Маргарита Костадинова Спасова
 • Борис Симеонов Войнов 

Регионални клубове

 • Регионален клуб гр. София – Звездомир Ганчев Каменарски (председател)
 • Регионален клуб „Бдинци“, гр. Видин – Димчо Ангелов Георгиев (председател)
 • Регионален клуб гр. В. Търново – Николай Дончев Колев (председател)
 • Регионален клуб „Бдинци“, гр. Бургас – контраадмирал о.з. Симеон Николов Цеков (председател)
 • Регионален клуб гр. Стражица  – Георги Иванов Георгиев (председател)
 • Регионален клуб с. Искрец – Любомир Петров Ласков (председател)
 • Регионален клуб гр. Габрово  – Христо Лалев Митев (председател)
 • Регионален клуб гр. Ботевград  – Ренета Петкова Василева-Николова (председател)
 • Регионален клуб с. Лесичево– Щерю Георгиев Данчев (председател)
 • Регионален клуб гр. Нова Загора – Борис Йорданов Кръстев (председател)
 • Регионален клуб гр. Батак – Димитър Георгиев Мирчев(председател)

Знаме и емблема на съюза